Skip to content Skip to footer
ODM Asset LOGO

Zaštita podataka

Privredno društvo ODM Asset doo Podgorica, sa sjedištem na adresi Hercegovačka 56, Podgorica, PIB:03463249 (u daljem tekstu: Društvo) čini maksimalne napore u cilju poštovanja relevantnih propisa o zaštiti podataka o ličnosti i omogućavanja ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju. Shodno pomenutom, ova Politika privatnosti sačinjena je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (objavljenom u
Službenom listu CG”, br.​​ 79/2008,​​ 70/2009,​​ 44/2012​​ i​​ 22/2017.), uključujući i podzakonske akte donijete na osnovu ovog zakona (u daljem tekstu: Relevantni propisi). Ova Politika privatnosti daje generalni prikaz sistema obrade i zaštite podataka o ličnosti koju sprovodi Društvo.

U skladu s tim, po potrebi, a posebno na Vaš zahtjev, Društvo Vam može dostaviti i dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti. Društvo zadržava pravo da po potrebi, a naročito u slučaju izmjene relevantnih propisa i/ili načina obrade i mehanizama zaštite podataka o ličnosti od strane Društva, izmjeni i dopuni ovu Politiku privatnosti, te molimo da prilikom svakog uvida u ovu Politiku privatnosti provjerite kada je izvršeno poslednje ažuriranje iste.

Ovom Politikom privatnosti daju se informacije o:

1. NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI
2. KATEGORIJAMA LICA KOJE SU OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHAMA OBRADE
PODATAKA O LIČNOSTI
3. LICIMA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI
4. KOLAČIĆIMA
5. PRENOSIMA PODATAKA O LIČNOSTI
6. MERAMA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI
7. OSTVARIVANJU PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU
8. KONTAKT PODACIMA DRUŠTVA
9. NAČIN PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo nastoji da podatke o ličnosti prikuplja neposredno od lica na koja se podaci o ličnosti odnose. To će po pravilu biti slučaj već prilikom uspostavljanja prvog kontakta i saradnje sa Vama. Međutim, u određenim slučajevima, neposredno prikupljanje podataka od lica na koje se podaci o ličnosti odnose nije moguće ili nije efikasno rješenje s obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhu obrade podataka o ličnosti. U skladu s tim, Društvo može prikupljati i obrađivati Vaše podatke koji su dostavljeni od drugih lica. Druga lica su po pravilu Klijenti, odnosno subjekti sa kojima Društvo ima zaključeni ugovor. Istovremeno, s obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhe obrade, Društvu Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni od strane nadležnih državnih organa i drugih lica u odgovarajućem sudskom, upravnom ili postupku izvršenja i obezbjeđenja. Nezavisno od načina prikupljanja podataka o ličnosti, Društvo je usmjereno na uspostavljanje i primjenu odgovarajućih mehanizama omogućavanja ostvarivanja prava lica regulisanih relevantnim propisima.

Prilikom obrade Vaših podataka o ličnosti Društvo se pridržava osnovnih načela obrade definisanih relevantnim propisima. U skladu s tim, Društvo nastoji da obrada Vaših podataka o ličnosti bude zakonita, poštena i transparentna, te da se ista sprovodi isključivo u obimu i mjeri koja je neophodna za ostvarenje izričito određenih i opravdanih svrha. Imajući u vidu okolnost da obrada podataka o ličnosti stvara niz obaveza za Društvo, Društvo ima interes da obrađuje minimum podataka o ličnosti neophodnih za ostvarivanje svrha obrade i to u rokovima koji su opravdani svrhom obrade. Nastojimo da Vaši podaci o ličnosti budu ažurirani i tačni i u vezi s tim pozivamo Vas da nam u navedenom pomognete tako što ćete ukazati na potrebu ispravke i dopune Vaših podataka. Društvo preduzima niz mjera i ulaže značajna sredstva i resurse u cilju uspostavljanja efikasnog sistema zaštite Vaših podataka o ličnosti.

2. KATEGORIJE LICA OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo obrađuje podatke o ličnosti svojih zaposlenih i drugih angažovanih lica, kao i kandidata za zaposlenje, odnosno uspostavljanje poslovne saradnje sa Društvom, isključivo u svrhe i u obimu neophodnom za izvršenje pravnih obaveza Društva u oblasti rada, socijalnog osiguranja, socijalne zaštite i drugih pravnih obaveza Društva
povodom zasnivanja radnog odnosa, odnosno uspostavljanja saradnje sa ovim licima, kao i radi zaključenja i izvršenja ugovora o radu, odnosno drugog odgovarajućeg ugovora zaključenog sa ovim licima. Društvo obrađuje i podatke o ličnosti lica prema kojima

Društvo ili lice kom Društvo pruža usluge iz oblasti poslovanja Društva ima potraživanje, a u cilju naplate, odnosno ostvarenja navedenog potraživanja. Društvo obrađuje i podatke o ličnosti korisnika Web stranice, a u svrhe omogućavanja efikasnijeg korišćenja
Web stranice, unaprijeđenja poslovanja i rada Društva i Web stranice.

3. LICA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI

Osnovna politika Društva s aspekta dijeljenja, odnosno razmjene podataka o ličnosti je preduzimanje iste samo ukoliko je neophodna, uz poštovanje svih pravila i obaveza ustanovljenih relevantnim propisima povodom takvog prenosa. S obzirom da savremeni uslovi poslovanja nalažu podjelu poslova i specijalizaciju, Vaši podaci mogu biti dostavljeni subjektima koje Društvo angažuje za pružanje specijalizovanih usluga, odnosno čije aplikacije i tehnologije Društvo koristi, a u mjeri u kojoj je ovakvo dostavljanje neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog sa ovim subjektima.
Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni i nadležnim organima u postupcima za ostvarivanje Vaših prava i/ili prava Društva, kao i radi izvršenja, nadzora nad izvršenjem i dokazivanja izvršenja Vaših i/ili obaveza Društva ustanovljenih na osnovu zakona ili ugovora.

4. KOLAČIĆI

Radi efikasnije i bolje upotrebe funkcija naše Web stranice, kao i radi unaprijeđenja Web stranice i poslovanja Društva, Društvo koristi Kolačiće i to: kolačiće sesije i kolačiće treće strane. Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi putem Kolačića možete pogledati OVDJE.

5. PRENOSI PODATAKA O LIČNOSTI

Obavještavamo Vas da Društvo ne prenosi podatke o ličnosti izvan granica države Crne Gore, izuzev podataka prikupljenih putem Kolačića treće strane koji mogu biti čuvani na serverima van države Crne Gore. Ukoliko se uzimajući u obzir prirodu, pravni osnov i svrhe obrade pojavi potreba za prenosom podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, u slučaju da date države i međunarodne organizacije ne
obezbjeđuju primjereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima, Društvo će nastojati da obezbjedi primjenu odgovarajućih mjera zaštite podataka o ličnosti.

6. MJERE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo preduzima značajne korake u pravcu edukacije svojih zaposlenih i drugih angažovanih lica o pitanjima od značaja za zaštitu podataka o ličnosti. Svi subjekti uključeni u obradu podataka o ličnosti obradu sprovode na osnovu ovlašćenja datog od Društva kojim se definišu ograničenja pristupa i obrade podataka o ličnosti, uslovi i odgovornosti povodom obrade podataka o ličnosti. U skladu s pomenutim, u okviru Društva važi princip „minimalno potrebnih prava“ („need-to-know-basis“). Istovremeno, sva lica uključena u obradu obavezana su na čuvanje povjerljivosti podataka u vezi sa obradom.

U cilju obezbjeđenja poštovanja relevantnih propisa, Društvo je uspostavilo niz internih procedura i akata koji se primjenjuju na obradu podataka o ličnosti u okviru Društva. Istovremeno, Društvo posjeduje i Sertifikat o primjeni sistema menadžmenta koji je u skladu sa zahtjevima standarda ISO/IEC 27001:2013.
Društvo preduzima primjerene mjere fizičke i tehničke zaštite podataka o ličnosti kojima se spriječava neovlašćeni pristup i obrada podataka o ličnosti, ali istovremeno štiti i integritet podataka o ličnosti. Primjenjene mjere zaštite podataka o ličnosti testiraju se od strane Društva, a radi procjene potrebe unaprijeđenja i izmjene istih.

7. OSTVARIVANJE PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU

Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi u vezi s Web stranicom pogledajte OVDJE. Internim procedurama u okviru Društva, kao i ugovorima koje je Društvo zaključilo sa drugim licima uspostavljeni su mehanizmi za omogućavanje ostvarivanja prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Ukoliko Društvo u datom slučaju nije ovlašćeno da postupi po Vašem zahtjevu isti će biti proslijeđen ovlašćenom licu. Radi efikasnijeg omogućavanja ostvarivanja prava lica, Društvo je propisalo obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti. Obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE.
Naravno, upotreba obrasca koji je Društvo sačinilo nije obavezujuća za Vas, te ukoliko smatrate da je jednostavnije i efikasnije, zahtjev možete podnijeti i u slobodnoj formi, odnosno na način koji smatrate adekvatnim.

8. KONTAKTIRAJTE NAS

Za dodatna pitanja, a posebno radi podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom, možete nas kontaktirati putem sledećih kontakt podataka:

ODM Asset doo Podgorica
Hercegovačka 56, 81000 Podgorica
broj telefona: +382 (0)20 690-868
e-mail: office@odma.me

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI IMENOVANO OD STRANE DRUŠTVA
Hercegovačka 56
broj telefona: 020-690-868
e-mail: jovana.palibrk@odma.me

ODM Asset LOGO

Zaštita podataka

Privredno društvo ODM Asset doo Podgorica, sa sjedištem na adresi Hercegovačka 56, Podgorica, PIB:03463249 (u daljem tekstu: Društvo) čini maksimalne napore u cilju poštovanja relevantnih propisa o zaštiti podataka o ličnosti i omogućavanja ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju. Shodno pomenutom, ova Politika privatnosti sačinjena je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (objavljenom u
Službenom listu CG”, br.​​ 79/2008,​​ 70/2009,​​ 44/2012​​ i​​ 22/2017.), uključujući i podzakonske akte donijete na osnovu ovog zakona (u daljem tekstu: Relevantni propisi). Ova Politika privatnosti daje generalni prikaz sistema obrade i zaštite podataka o ličnosti koju sprovodi Društvo.

U skladu s tim, po potrebi, a posebno na Vaš zahtjev, Društvo Vam može dostaviti i dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti. Društvo zadržava pravo da po potrebi, a naročito u slučaju izmjene relevantnih propisa i/ili načina obrade i mehanizama zaštite podataka o ličnosti od strane Društva, izmjeni i dopuni ovu Politiku privatnosti, te molimo da prilikom svakog uvida u ovu Politiku privatnosti provjerite kada je izvršeno poslednje ažuriranje iste.

Ovom Politikom privatnosti daju se informacije o:

1. NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI
2. KATEGORIJAMA LICA KOJE SU OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHAMA OBRADE
PODATAKA O LIČNOSTI
3. LICIMA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI
4. KOLAČIĆIMA
5. PRENOSIMA PODATAKA O LIČNOSTI
6. MERAMA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI
7. OSTVARIVANJU PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU
8. KONTAKT PODACIMA DRUŠTVA
9. NAČIN PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo nastoji da podatke o ličnosti prikuplja neposredno od lica na koja se podaci o ličnosti odnose. To će po pravilu biti slučaj već prilikom uspostavljanja prvog kontakta i saradnje sa Vama. Međutim, u određenim slučajevima, neposredno prikupljanje podataka od lica na koje se podaci o ličnosti odnose nije moguće ili nije efikasno rješenje s obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhu obrade podataka o ličnosti. U skladu s tim, Društvo može prikupljati i obrađivati Vaše podatke koji su dostavljeni od drugih lica. Druga lica su po pravilu Klijenti, odnosno subjekti sa kojima Društvo ima zaključeni ugovor. Istovremeno, s obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhe obrade, Društvu Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni od strane nadležnih državnih organa i drugih lica u odgovarajućem sudskom, upravnom ili postupku izvršenja i obezbjeđenja. Nezavisno od načina prikupljanja podataka o ličnosti, Društvo je usmjereno na uspostavljanje i primjenu odgovarajućih mehanizama omogućavanja ostvarivanja prava lica regulisanih relevantnim propisima.

Prilikom obrade Vaših podataka o ličnosti Društvo se pridržava osnovnih načela obrade definisanih relevantnim propisima. U skladu s tim, Društvo nastoji da obrada Vaših podataka o ličnosti bude zakonita, poštena i transparentna, te da se ista sprovodi isključivo u obimu i mjeri koja je neophodna za ostvarenje izričito određenih i opravdanih svrha. Imajući u vidu okolnost da obrada podataka o ličnosti stvara niz obaveza za Društvo, Društvo ima interes da obrađuje minimum podataka o ličnosti neophodnih za ostvarivanje svrha obrade i to u rokovima koji su opravdani svrhom obrade. Nastojimo da Vaši podaci o ličnosti budu ažurirani i tačni i u vezi s tim pozivamo Vas da nam u navedenom pomognete tako što ćete ukazati na potrebu ispravke i dopune Vaših podataka. Društvo preduzima niz mjera i ulaže značajna sredstva i resurse u cilju uspostavljanja efikasnog sistema zaštite Vaših podataka o ličnosti.

 

2. KATEGORIJE LICA OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo obrađuje podatke o ličnosti svojih zaposlenih i drugih angažovanih lica, kao i kandidata za zaposlenje, odnosno uspostavljanje poslovne saradnje sa Društvom, isključivo u svrhe i u obimu neophodnom za izvršenje pravnih obaveza Društva u oblasti rada, socijalnog osiguranja, socijalne zaštite i drugih pravnih obaveza Društva
povodom zasnivanja radnog odnosa, odnosno uspostavljanja saradnje sa ovim licima, kao i radi zaključenja i izvršenja ugovora o radu, odnosno drugog odgovarajućeg ugovora zaključenog sa ovim licima. Društvo obrađuje i podatke o ličnosti lica prema kojima

Društvo ili lice kom Društvo pruža usluge iz oblasti poslovanja Društva ima potraživanje, a u cilju naplate, odnosno ostvarenja navedenog potraživanja. Društvo obrađuje i podatke o ličnosti korisnika Web stranice, a u svrhe omogućavanja efikasnijeg korišćenja
Web stranice, unaprijeđenja poslovanja i rada Društva i Web stranice.

 

3. LICA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI

Osnovna politika Društva s aspekta dijeljenja, odnosno razmjene podataka o ličnosti je preduzimanje iste samo ukoliko je neophodna, uz poštovanje svih pravila i obaveza ustanovljenih relevantnim propisima povodom takvog prenosa. S obzirom da savremeni uslovi poslovanja nalažu podjelu poslova i specijalizaciju, Vaši podaci mogu biti dostavljeni subjektima koje Društvo angažuje za pružanje specijalizovanih usluga, odnosno čije aplikacije i tehnologije Društvo koristi, a u mjeri u kojoj je ovakvo dostavljanje neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog sa ovim subjektima.
Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni i nadležnim organima u postupcima za ostvarivanje Vaših prava i/ili prava Društva, kao i radi izvršenja, nadzora nad izvršenjem i dokazivanja izvršenja Vaših i/ili obaveza Društva ustanovljenih na osnovu zakona ili ugovora.

 

4. KOLAČIĆI

Radi efikasnije i bolje upotrebe funkcija naše Web stranice, kao i radi unaprijeđenja Web stranice i poslovanja Društva, Društvo koristi Kolačiće i to: kolačiće sesije i kolačiće treće strane. Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi putem Kolačića možete pogledati OVDJE.

 

5. PRENOSI PODATAKA O LIČNOSTI

Obavještavamo Vas da Društvo ne prenosi podatke o ličnosti izvan granica države Crne Gore, izuzev podataka prikupljenih putem Kolačića treće strane koji mogu biti čuvani na serverima van države Crne Gore. Ukoliko se uzimajući u obzir prirodu, pravni osnov i svrhe obrade pojavi potreba za prenosom podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, u slučaju da date države i međunarodne organizacije ne
obezbjeđuju primjereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima, Društvo će nastojati da obezbjedi primjenu odgovarajućih mjera zaštite podataka o ličnosti.

 

6. MJERE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo preduzima značajne korake u pravcu edukacije svojih zaposlenih i drugih angažovanih lica o pitanjima od značaja za zaštitu podataka o ličnosti. Svi subjekti uključeni u obradu podataka o ličnosti obradu sprovode na osnovu ovlašćenja datog od Društva kojim se definišu ograničenja pristupa i obrade podataka o ličnosti, uslovi i odgovornosti povodom obrade podataka o ličnosti. U skladu s pomenutim, u okviru Društva važi princip „minimalno potrebnih prava“ („need-to-know-basis“). Istovremeno, sva lica uključena u obradu obavezana su na čuvanje povjerljivosti podataka u vezi sa obradom.

U cilju obezbjeđenja poštovanja relevantnih propisa, Društvo je uspostavilo niz internih procedura i akata koji se primjenjuju na obradu podataka o ličnosti u okviru Društva. Istovremeno, Društvo posjeduje i Sertifikat o primjeni sistema menadžmenta koji je u skladu sa zahtjevima standarda ISO/IEC 27001:2013.
Društvo preduzima primjerene mjere fizičke i tehničke zaštite podataka o ličnosti kojima se spriječava neovlašćeni pristup i obrada podataka o ličnosti, ali istovremeno štiti i integritet podataka o ličnosti. Primjenjene mjere zaštite podataka o ličnosti testiraju se od strane Društva, a radi procjene potrebe unaprijeđenja i izmjene istih.

 

7. OSTVARIVANJE PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU

Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi u vezi s Web stranicom pogledajte OVDJE. Internim procedurama u okviru Društva, kao i ugovorima koje je Društvo zaključilo sa drugim licima uspostavljeni su mehanizmi za omogućavanje ostvarivanja prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Ukoliko Društvo u datom slučaju nije ovlašćeno da postupi po Vašem zahtjevu isti će biti proslijeđen ovlašćenom licu. Radi efikasnijeg omogućavanja ostvarivanja prava lica, Društvo je propisalo obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti. Obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE.
Naravno, upotreba obrasca koji je Društvo sačinilo nije obavezujuća za Vas, te ukoliko smatrate da je jednostavnije i efikasnije, zahtjev možete podnijeti i u slobodnoj formi, odnosno na način koji smatrate adekvatnim.

 

8. KONTAKTIRAJTE NAS

Za dodatna pitanja, a posebno radi podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom, možete nas kontaktirati putem sledećih kontakt podataka:

ODM Asset doo Podgorica
Hercegovačka 56, 81000 Podgorica
broj telefona: +382 (0)20 690-868
e-mail: office@odma.me
LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI IMENOVANO OD STRANE DRUŠTVA
Hercegovačka 56
broj telefona: 020-690-868
e-mail: jovana.palibrk@odma.me

NAPLATITE POTRAŽIVANJE BRZO I LAKO

Potraživanje nije teret – to je vaša imovina koja zahtijeva pravi tretman i upravljanje!

KONTAKT

Crna Gora-
Hercegovčka br. 56, 81000 Podgorica

LINKOVI
JURISDIKCIJE
KONTAKT

Crna Gora-
Hercegovčka br. 56, 81000 Podgorica

JURISDIKCIJE

Created by Offmars ©

Go To Top