Skip to content Skip to footer
ODM Asset LOGO

Obavještenje o obradi
podataka o ličnosti

Privredno društvo ODM Asset doo Podgorica, sa sjedištem na adresi ulica Hercegovačka broj 56, Podgorica, PIB: 03463249, koje zastupa Dražen Stevanović, direktor  (u daljem tekstu: „Kompanija“ ili „Rukovalac
podataka“), u cilju poštovanja relevantnih propisa države Crne Gore u oblasti zaštite podataka o ličnosti i Vaših prava kao lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju ovim putem Vam dostavlja informacije vezane za obradu
Vaših ličnih podataka.

I RUKOVALAC PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka o ličnosti je ODM Asset doo Podgorica sa sjedištem na adresi ulica Hercegovačka broj 56, Podgorica.

PIB: 03463249.
e-mail: office@odmc.me
broj telefona: 020/690-868
adresa za poštu: Hercegovačka broj 56, Podgorica

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:

e-mail: jovana.palibrk@odmc.me
broj telefona: 020/690-868
adresa za poštu: Hercegovačka broj 56, Podgorica

Ukoliko Rukovalac podataka obradu bude vršio preko drugog fizičkog ili pravnog lica (u daljem tekstu: „Obrađivač“), obrada od strane takvog lica biće uređena ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom.

II SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka o ličnosti obrađuje Vaše podatke o ličnosti radi postupanja po Vašim zahtjevima dostavljenim preko naše Web stranice, uključujući i oglašavanje potrebe za angažovanjem novih lica i postupanja po Vašim prijavama za zapošljavanje u Kompaniji. Istovremeno, Rukovalac podataka o ličnosti upotrebljava Kolačiće i to:  

 • Kolačiće sesije – trajne i privremene kolačiće koji omogućavaju bilježenje Vaših aktivnosti na Web stranici, a u cilju omogućavanja efikasnijeg i bržeg korišćenja Web stranice;
 •  Kolačiće treće strane – podrazumijevaju upotrebu analitičkih alatki kojima se prikupljaju statistički podaci u zbirnom obliku koji doprinose sagledavanju uspješnosti rada i prezentacije putem Web stranice i unaprijeđenju usluga koje Kompanija pruža putem Web stranice, kao i unaprijeđenju poslovanja Kompanije.

III PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Obrada Vaših podataka o ličnosti neophodna je radi ostvarenja svrha opisanih u delu II ovog obavještenja. Vaše podatke o ličnosti obrađivaćemo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti. Dostavljanjem Vaših podataka o ličnosti putem komunikacionih kanala uspostavljenih na Web stranici, smatra se da ste se saglasili sa obradom podataka o ličnosti pod uslovima i na način opisan u ovom Obavještenju.

Prilikom pristupa Web stranici, učinjeno Vam je dostupnim kratko obavještenje o kolačićima sa linkom ka ovom Obavještenju. Korišćenje Web stranice podrazumijeva da ste se saglasili sa upotrebom Kolačića, osim ukoliko niste isključili kolačiće.

Ukoliko ne date saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti, odnosno, ukoliko ne dostavite podatke o ličnosti, nećemo moći da postupimo po Vašem zahtjevu.Ukoliko iskoristite opciju onemogućavanja rada kolačića, isti neće biti korišćeni, međutim, ukazujemo da isključivanje kolačića može usporiti,
odnosno onemogućiti rad pojedinih funkcija Web stranica. Isključivanje Kolačića vrši se posredstvom menija veb pregledača koji koristite i putem
kog po pravilu možete izabrati da isključite prihvatanje kolačića i/ili izbrišete sve kolačiće koji se nalaze na Vašem uređaju.

Imate pravo da u svakom trenutku opozovete svoju saglasnost za obradu
podataka o ličnosti. Nakon opoziva saglasnosti, obrada Vaših podataka o ličnosti je nedozvoljena i isti će biti obrisani. Opoziv saglasnosti međutim ne
utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti prije opoziva. U slučaju opoziva saglasnosti, dalja obrada i postupanje po Vašem zahtjevu biće
obustavljena, a upotreba Kolačića onemogućena.

IV KATEGORIJE PODATAKA O LIČNOSTI:

Na osnovu Vaše saglasnosti date u skladu sa ovim obavještenjem
obrađivaćemo sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, e-mail adresu, kontakt telefon i druge podatke koje u vidu poruke dostavite Kompaniji, IP adresu, prethodne posjete Web stranici, vrijeme pristupa Web stranici i
vrijeme prestanka korišćenja Web stranice, radnje preduzete na Web stranici, lokaciju, podatke o uređaju i softveru sa kog je izvršen pristup Web stranici.

V RADNJE OBRADE:

U odnosu na gore navedene podatke o ličnosti i u gore navedene svrhe možemo preduzimati sledeće radnje obrade: prikupljanje putem snimanja fotografije ili video zapisa, bilježenje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje,
pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, mijenjanje, obezbijeđivanje, korišćenje,
stavljanje na uvid, otkrivanje putem prenosa ili objavljivanja ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmještanje ili na drugi način činjenje nedostupnim.
VI KORISNICI, ODNOSNO PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI: Uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, Vaši podaci mogu
biti učinjeni dostupnim:

 • Zaposlenima i drugim angažovanim licima unutar Kompanije,
 • Subjektima koje Kompanija angažuje za pružanje
  specijalizovanih usluga – primjera radi: računovodstvene usluge, IT podrška, pravne usluge,
 • Nadležnim državnim organima i drugim ovlašćenim licima, u
  mjeri u kojoj je to neophodno za izvršenje pravnih obaveza
 • Kompanije, odnosno za pripremu zaključenja i izvršenje
  zaključenog ugovora sa Vama,

Provajderima kolačića treće strane.

VI KORISNICI, ODNOSNO PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI:

Uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, Vaši podaci mogu
biti učinjeni dostupnim:

 •  Zaposlenima i drugim angažovanim licima unutar Kompanije,
 •  Subjektima koje Kompanija angažuje za pružanje specijalizovanih usluga – primjera radi: računovodstvene usluge,IT podrška, pravne usluge,
 • Nadležnim državnim organima i drugim ovlašćenim licima, u
  mjeri u kojoj je to neophodno za izvršenje pravnih obaveza
 • Kompanije, odnosno za pripremu zaključenja i izvršenje
  zaključenog ugovora sa Vama,
 • Provajderima kolačića treće strane.

VII  PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI:

Obavještavamo Vas da se podaci o ličnosti prikupljeni povodom podnošenja zahtjeva Kompaniji ne prenose van granica države Crne Gore. Obavještavamo Vas da Vaši podaci o ličnosti prikupljeni putem kolačića
treće strane mogu biti čuvani na serverima izvan granica države Crne Gore. Ukoliko se pojavi potreba za prenos podataka o ličnosti u države koje nisu
članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno koje ne obezbijeđuju primjereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti države Crne Gore, Rukovalac podataka i treće strane preduzeće mjere zaštite podataka o ličnosti i postupiće u skladu sa procedurom ustanovljenom relevantnim propisima za zaštitu podataka o ličnosti.

VIII ROK ČUVANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Podaci o ličnosti prikupljeni u skladu sa ovim obavještenjem čuvaće se i obrađivati za period potreban za obradu i postupanje po Vašim zahtjevima.

Podaci prikupljeni putem kolačića sesije obrađuju najduže u periodu od 24 mjeseca. Podaci prikupljeni putem kolačića treće strane obrađivaće se u rokovima definisanim politikom čuvanja podataka koju primjenjuje treća
strana.

IX PRAVA POVODOM OBRADE:

1. pravo na obavještenje o obradi podataka o ličnosti, odnosno
pravo da zahtijevate i dobijete dodatne informacije vezane za
obradu Vaših podataka o ličnosti,
2. pravo na pristup, odnosno uvid u podatke o ličnosti koje o Vama
obrađujemo,
3. pravo da dobijete kopiju podataka o ličnosti koje o Vama
obrađujemo,
4. pravo da zahtijevate ispravku, dopunu i ažuriranje podataka o
ličnosti koje o Vama obrađujemo,
5. pravo da zahtijevate brisanje Vaših podataka o ličnosti,
6. pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti,
7. pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti koje
podrazumijeva Vaše pravo da podatake koje ste nam prethodno
dostavili primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da navedene podatke
prenesete drugom licu ili da zahtijevate da Rukovalac podataka navedene podatke neposredno dostavi drugom licu.

Zahtjev za ostvarivanje prava možete podnijeti korišćenjem obrasca koji je sačinilo Društvo, a koji možete pronaći OVDJE ili na drugi način koji smatrate prikladnijim. Pored gore navedenih prava, imate pravo na podnošenje žalbe, odnosno
pritužbe Povjereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o
ličnosti. Za više informacija o politici Kompanije u oblasti zaštite podataka o ličnosti
možete pogledati našu Politiku privatnosti.

ODM Asset LOGO

Obavještenje o obradi
podataka o ličnosti

Privredno društvo ODM Asset doo Podgorica, sa sjedištem na adresi ulica Hercegovačka broj 56, Podgorica, PIB: 03463249, koje zastupa Dražen Stevanović, direktor  (u daljem tekstu: „Kompanija“ ili „Rukovalac
podataka“), u cilju poštovanja relevantnih propisa države Crne Gore u oblasti zaštite podataka o ličnosti i Vaših prava kao lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju ovim putem Vam dostavlja informacije vezane za obradu
Vaših ličnih podataka.

I RUKOVALAC PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka o ličnosti je ODM Asset doo Podgorica sa sjedištem na adresi ulica Hercegovačka broj 56, Podgorica.

PIB: 03463249.
e-mail: office@odmc.me
broj telefona: 020/690-868
adresa za poštu: Hercegovačka broj 56, Podgorica

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:

e-mail: jovana.palibrk@odmc.me
broj telefona: 020/690-868
adresa za poštu: Hercegovačka broj 56, Podgorica

Ukoliko Rukovalac podataka obradu bude vršio preko drugog fizičkog ili pravnog lica (u daljem tekstu: „Obrađivač“), obrada od strane takvog lica biće uređena ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom.

II SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka o ličnosti obrađuje Vaše podatke o ličnosti radi postupanja po Vašim zahtjevima dostavljenim preko naše Web stranice, uključujući i oglašavanje potrebe za angažovanjem novih lica i postupanja po Vašim prijavama za zapošljavanje u Kompaniji. Istovremeno, Rukovalac podataka o ličnosti upotrebljava Kolačiće i to:  

 • Kolačiće sesije – trajne i privremene kolačiće koji omogućavaju bilježenje Vaših aktivnosti na Web stranici, a u cilju omogućavanja efikasnijeg i bržeg korišćenja Web stranice;
 •  Kolačiće treće strane – podrazumijevaju upotrebu analitičkih alatki kojima se prikupljaju statistički podaci u zbirnom obliku koji doprinose sagledavanju uspješnosti rada i prezentacije putem Web stranice i unaprijeđenju usluga koje Kompanija pruža putem Web stranice, kao i unaprijeđenju poslovanja Kompanije.

III PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Obrada Vaših podataka o ličnosti neophodna je radi ostvarenja svrha opisanih u delu II ovog obavještenja. Vaše podatke o ličnosti obrađivaćemo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti. Dostavljanjem Vaših podataka o ličnosti putem komunikacionih kanala uspostavljenih na Web stranici, smatra se da ste se saglasili sa obradom podataka o ličnosti pod uslovima i na način opisan u ovom Obavještenju.

Prilikom pristupa Web stranici, učinjeno Vam je dostupnim kratko obavještenje o kolačićima sa linkom ka ovom Obavještenju. Korišćenje Web stranice podrazumijeva da ste se saglasili sa upotrebom Kolačića, osim ukoliko niste isključili kolačiće.

Ukoliko ne date saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti, odnosno, ukoliko ne dostavite podatke o ličnosti, nećemo moći da postupimo po Vašem zahtjevu.Ukoliko iskoristite opciju onemogućavanja rada kolačića, isti neće biti korišćeni, međutim, ukazujemo da isključivanje kolačića može usporiti,
odnosno onemogućiti rad pojedinih funkcija Web stranica. Isključivanje Kolačića vrši se posredstvom menija veb pregledača koji koristite i putem
kog po pravilu možete izabrati da isključite prihvatanje kolačića i/ili izbrišete sve kolačiće koji se nalaze na Vašem uređaju.

Imate pravo da u svakom trenutku opozovete svoju saglasnost za obradu
podataka o ličnosti. Nakon opoziva saglasnosti, obrada Vaših podataka o ličnosti je nedozvoljena i isti će biti obrisani. Opoziv saglasnosti međutim ne
utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti prije opoziva. U slučaju opoziva saglasnosti, dalja obrada i postupanje po Vašem zahtjevu biće
obustavljena, a upotreba Kolačića onemogućena.

IV KATEGORIJE PODATAKA O LIČNOSTI:

Na osnovu Vaše saglasnosti date u skladu sa ovim obavještenjem
obrađivaćemo sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, e-mail adresu, kontakt telefon i druge podatke koje u vidu poruke dostavite Kompaniji, IP adresu, prethodne posjete Web stranici, vrijeme pristupa Web stranici i
vrijeme prestanka korišćenja Web stranice, radnje preduzete na Web stranici, lokaciju, podatke o uređaju i softveru sa kog je izvršen pristup Web stranici.

V RADNJE OBRADE:

U odnosu na gore navedene podatke o ličnosti i u gore navedene svrhe možemo preduzimati sledeće radnje obrade: prikupljanje putem snimanja fotografije ili video zapisa, bilježenje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje,
pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, mijenjanje, obezbijeđivanje, korišćenje,
stavljanje na uvid, otkrivanje putem prenosa ili objavljivanja ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmještanje ili na drugi način činjenje nedostupnim.
VI KORISNICI, ODNOSNO PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI: Uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, Vaši podaci mogu
biti učinjeni dostupnim:

 • Zaposlenima i drugim angažovanim licima unutar Kompanije,
 • Subjektima koje Kompanija angažuje za pružanje
  specijalizovanih usluga – primjera radi: računovodstvene usluge, IT podrška, pravne usluge,
 • Nadležnim državnim organima i drugim ovlašćenim licima, u
  mjeri u kojoj je to neophodno za izvršenje pravnih obaveza
 • Kompanije, odnosno za pripremu zaključenja i izvršenje
  zaključenog ugovora sa Vama,

Provajderima kolačića treće strane.

VI KORISNICI, ODNOSNO PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI:

Uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, Vaši podaci mogu
biti učinjeni dostupnim:

 •  Zaposlenima i drugim angažovanim licima unutar Kompanije,
 •  Subjektima koje Kompanija angažuje za pružanje specijalizovanih usluga – primjera radi: računovodstvene usluge,IT podrška, pravne usluge,
 • Nadležnim državnim organima i drugim ovlašćenim licima, u
  mjeri u kojoj je to neophodno za izvršenje pravnih obaveza
 • Kompanije, odnosno za pripremu zaključenja i izvršenje
  zaključenog ugovora sa Vama,
 • Provajderima kolačića treće strane.

VII  PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI:

Obavještavamo Vas da se podaci o ličnosti prikupljeni povodom podnošenja zahtjeva Kompaniji ne prenose van granica države Crne Gore. Obavještavamo Vas da Vaši podaci o ličnosti prikupljeni putem kolačića
treće strane mogu biti čuvani na serverima izvan granica države Crne Gore. Ukoliko se pojavi potreba za prenos podataka o ličnosti u države koje nisu
članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno koje ne obezbijeđuju primjereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti države Crne Gore, Rukovalac podataka i treće strane preduzeće mjere zaštite podataka o ličnosti i postupiće u skladu sa procedurom ustanovljenom relevantnim propisima za zaštitu podataka o ličnosti.

VIII ROK ČUVANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Podaci o ličnosti prikupljeni u skladu sa ovim obavještenjem čuvaće se i obrađivati za period potreban za obradu i postupanje po Vašim zahtjevima.

Podaci prikupljeni putem kolačića sesije obrađuju najduže u periodu od 24 mjeseca. Podaci prikupljeni putem kolačića treće strane obrađivaće se u rokovima definisanim politikom čuvanja podataka koju primjenjuje treća
strana.

IX PRAVA POVODOM OBRADE:

1. pravo na obavještenje o obradi podataka o ličnosti, odnosno
pravo da zahtijevate i dobijete dodatne informacije vezane za
obradu Vaših podataka o ličnosti,
2. pravo na pristup, odnosno uvid u podatke o ličnosti koje o Vama
obrađujemo,
3. pravo da dobijete kopiju podataka o ličnosti koje o Vama
obrađujemo,
4. pravo da zahtijevate ispravku, dopunu i ažuriranje podataka o
ličnosti koje o Vama obrađujemo,
5. pravo da zahtijevate brisanje Vaših podataka o ličnosti,
6. pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti,
7. pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti koje
podrazumijeva Vaše pravo da podatake koje ste nam prethodno
dostavili primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da navedene podatke
prenesete drugom licu ili da zahtijevate da Rukovalac podataka navedene podatke neposredno dostavi drugom licu.

Zahtjev za ostvarivanje prava možete podnijeti korišćenjem obrasca koji je sačinilo Društvo, a koji možete pronaći OVDJE ili na drugi način koji smatrate prikladnijim. Pored gore navedenih prava, imate pravo na podnošenje žalbe, odnosno
pritužbe Povjereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o
ličnosti. Za više informacija o politici Kompanije u oblasti zaštite podataka o ličnosti
možete pogledati našu Politiku privatnosti.

NAPLATITE POTRAŽIVANJE BRZO I LAKO

Potraživanje nije teret – to je vaša imovina koja zahtijeva pravi tretman i upravljanje!

KONTAKT

Crna Gora-
Hercegovčka br. 56, 81000 Podgorica

JURISDIKCIJE

Created by Offmars ©

KONTAKT

Crna Gora-
Hercegovčka br. 56, 81000 Podgorica

LINKOVI
JURISDIKCIJE
Go To Top