Skip to content Skip to footer

Naplata/Servis Potraživanja

ODM LOGO SAJT

Profesionalno upravljanje

Spremni smo da vas podržimo u svim fazama naplate dospelih potraživanja, otpisanih potraživanja i potraživanja u sudskom postupku. Tok naplate prilagođavamo vrsti potraživanja i karakteristikama dužnika i klijenta, poštujući prava i štiteći interese svih uključenih strana. U našem radu uvek nastojimo, bilo kao serviseri ili novi poverioci, da proces naplate potraživanja rešimo mirnim putem poštujući najviše etičke standarde poslovne komunikacije.

U savremenom poslovanju sa jasno definisanim ekonomskim okvirima i vremenskim rokovima, nemogućnost naplate potraživanja predstavlja značajan problem. Nefunkcionalni sistemi naplate potraživanja podstiču neodgovorno ponašanje koje šteti odgovornim potrošačima i kompanijama, kao i privredi u celini. Kao posledica trenutne niske stope naplate u Srbiji, uslovi kreditiranja su daleko nepovoljniji nego što bi inače bili. Računi za komunalije i druge usluge sadrže skrivene dodatne stavke koje uvećavaju iznose na tim računima i kojima se pružaoci usluga štite od korisnika koji mogu, ali ne žele da plate svoje račune.

Nemogućnost poverioca da sudskim putem naplati svoja potraživanja onemogućava privredni rast i razvitak. Poboljšanje stepena naplate potraživanja nije univerzalni lek, ali se iz iskustva drugih zemalja vidi da je imalo značajan pozitivan uticaj na poslovno okruženje, a što je još bitnije, može da bude važan korak ka poboljšanju životnog standarda i finansijske sigurnosti građana.

Nepredvidivo poslovno okruženje ponekad nameće finansijske pritiske na vaše klijente i dovodi ih u situaciju nagomilavanja dugova. Angažovanje u naplati nosi brojne izazove, oduzima vam vreme i resurse, povećava troškove i udaljava vas od vaše osnovne delatnosti i povećanja profita. Usled neadekvatno pripremljene komunikacije sa dužnicima, prisutan je rizik trajnog gubljenja klijenata, a samim tim i smanjenja prihoda.

angažujte profesionalce

Profesionalno upravljanje

Spremni smo da vas podržimo u svim fazama naplate dospelih potraživanja, otpisanih potraživanja i potraživanja u sudskom postupku. Tok naplate prilagođavamo vrsti potraživanja i karakteristikama dužnika i klijenta, poštujući prava i štiteći interese svih uključenih strana. U našem radu uvek nastojimo, bilo kao serviseri ili novi poverioci, da proces naplate potraživanja rešimo mirnim putem poštujući najviše etičke standarde poslovne komunikacije.

U savremenom poslovanju sa jasno definisanim ekonomskim okvirima i vremenskim rokovima, nemogućnost naplate potraživanja predstavlja značajan problem. Nefunkcionalni sistemi naplate potraživanja podstiču neodgovorno ponašanje koje šteti odgovornim potrošačima i kompanijama, kao i privredi u celini. Kao posledica trenutne niske stope naplate u Srbiji, uslovi kreditiranja su daleko nepovoljniji nego što bi inače bili. Računi za komunalije i druge usluge sadrže skrivene dodatne stavke koje uvećavaju iznose na tim računima i kojima se pružaoci usluga štite od korisnika koji mogu, ali ne žele da plate svoje račune.

Nemogućnost poverioca da sudskim putem naplati svoja potraživanja onemogućava privredni rast i razvitak. Poboljšanje stepena naplate potraživanja nije univerzalni lek, ali se iz iskustva drugih zemalja vidi da je imalo značajan pozitivan uticaj na poslovno okruženje, a što je još bitnije, može da bude važan korak ka poboljšanju životnog standarda i finansijske sigurnosti građana.

Nepredvidivo poslovno okruženje ponekad nameće finansijske pritiske na vaše klijente i dovodi ih u situaciju nagomilavanja dugova. Angažovanje u naplati nosi brojne izazove, oduzima vam vreme i resurse, povećava troškove i udaljava vas od vaše osnovne delatnosti i povećanja profita. Usled neadekvatno pripremljene komunikacije sa dužnicima, prisutan je rizik trajnog gubljenja klijenata, a samim tim i smanjenja prihoda.

Proverene procedure

Kompanija ODM Collections je uspostavila proverene procedure i sisteme efikasne naplate, vodeći računa o svim profesionalnim, stručnim i etičkim principima. Svesni da ne postoji univerzalni model naplate koji se može primeniti, tok naplate prilagođavamo vrsti potraživanja i karakteristikama dužnika i klijenta, poštujući prava i štiteći interese svih uključenih strana. Struktuiran pristup u sprezi sa našim profesionalnim timom obezbeđuje najviši stepen naplate u najkraćem vremenskom periodu. Klijent ne snosi nikakav rizik, trošak ili investiciju sve do uspešnog završetka procesa naplate, ili su ti troškovi zaista minimalni, u zavisnosti od kvaliteta i obima samih potraživanja.

Profesionalno upravljanje

Faze naplate

Ukoliko vaša redovna komunikacija sa klijentima ne rezultira naplatom, veoma je bitno da reagujete što pre i obratite nam se za profesionalno upravljanje potraživanjima, jer potraživanja koja nisu naplaćena u naznačenom roku mogu da ugroze likvidnost i sigurnost vašeg poslovanja.

money-writes-with-white-chalk-is-hand-draw-concept-min

02. Rana faza naplate – soft collection

Pomažemo vam da poboljšate dinamiku uplata vaših klijenata/dužnika, istovremeno održavajući pozitivne poslovne odnose sa njima. Putem telefona i e-maila obaveštavamo klijenta/dužnika o dugovanju, upoznajemo ga sa rokovima plaćanja i procedurama, kao i posledicama daljeg odlaganja plaćanja. Kompletna komunikacija sa klijentima/dužnicima je struktuirana, vodi se po unapred utvrđenim scenarijima koji su sastavljeni u zavisnosti od delatnosti klijenta/dužnika, prirode potraživanja, kao i okolnosti nastanka potraživanja, uz primenu najviših profesionalnih i etičkih standarda komunikacije i, naravno, po usaglašenoj strategiji. U svom radu nikada ne pribegavamo postupcima poput prekomernog pozivanja telefonom, traženja klijenata/dužnika preko komšija ili članova rodbine, ili sličnim poslovno i društveno neprihvatljivim postupcima.

04. Naplata sudskim putem

U slučaju kada prethodne faze naplate ne rezultiraju plaćanjem duga, pristupa se naplati sudskim putem kao krajnjoj fazi. Kompanije često zaziru od ovog vida naplate zbog sveopšteg stanja u pravosuđu, komplikovanih procedura i visokih troškova. Naš pravni tim je tu da vas podrži u prevazilaženju ovih izazova i,  u saradnji sa renomiranim advokatskim kancelarijama i Javnim izvršiteljima, obezbeđuje naplatu u najkraćem mogućem roku, gde god za to ima zakonskog osnova. Troškove sudskog procesa snosi tužena strana, tako da klijent ostvaruje punu naplatu potraživanja, umanjenu samo za naknadu usluge naplate. Strategija je, naravno, da se naplata sudskim putem izbegne kad god je to moguće, u cilju zadržavanja dobre poslovne komunikacije između predmetnog klijenta i dužnika i minimizovanja troškova postupka. Izbegavamo proces prinudne naplate i možemo sa ponosom da kažemo da je ona prisutna u izuzetno malom procentu (ispod 1%).

katerina-kerdi-HZYSc-vMoHI-unsplash-min

01. Praćenje faktura

Za nas proces naplate počinje već sa izdavanjem fakture. Pravovremeno i pravilno organizujemo i pratimo fakture od njihovog nastanka, momenta dospeća, sve do konačne naplate. Komunikacijom sa klijentima/dužnicima, kroz sve faze, obezbeđuje se i pravovremena i redovna naplata.

felix-mittermeier-nAjil1z3eLk-unsplash

03. Pre-legal naplata – slanje opomena

Opomena pred utuženje je poslednji korak pred ulazak u prinudnu naplatu potraživanja pravnim putem i iskustvo govori da je ovaj korak veoma bitan i efikasan kao sredstvo uticaja na klijenta/dužnika, a da pri tome ne narušava obavezno i buduće odnose sa predmetnim klijentom/dužnikom.

sijalica

05. Preduzimanje zakonskih radnji prema dužnicima u stečaju

Raspolažemo efikasnim mehanizmom zastupanja pravnih interesa poverilaca u slučaju pokretanja stečajnog postupka nad dužnikom. Naš pravni tim poseduje dugogodišnje iskustvo u svim fazama stečajnog postupka, što obuhvata prijavljivanje potraživanja, komunikaciju sa stečajnim upravnicima, učestvovanje u radu organa stečaja, praćenje prodaja imovine stečajnog dužnika i ostvarivanje naplate potraživanja. 

Posedujemo veliko iskustvo u razvijanju efikasnih strategija za rešavanje veoma složenih pitanja i postupaka, kako na domaćem tako i na regionalnom nivou. Istovremeno pružamo asistenciju u postupcima restrukturiranja i reorganizacije u kojima nastojimo da nađemo balans i postignemo optimizaciju stanja u kome se našla kompanija i potencijala iste, što postižemo kroz saradnju našeg pravnog tima i stručnjaka iz oblasti ekonomije i finansija, kao i renomiranih advokatskih kancelarija.

money-writes-with-white-chalk-is-hand-draw-concept-min

01. Praćenje faktura

Za nas proces naplate počinje već sa izdavanjem fakture. Pravovremeno i pravilno organizujemo i pratimo fakture od njihovog nastanka, momenta dospeća, sve do konačne naplate. Komunikacijom sa klijentima/dužnicima, kroz sve faze, obezbeđuje se i pravovremena i redovna naplata.
felix-mittermeier-nAjil1z3eLk-unsplash

02. Rana faza naplate – soft collection

Pomažemo vam da poboljšate dinamiku uplata vaših klijenata/dužnika, istovremeno održavajući pozitivne poslovne odnose sa njima. Putem telefona i e-maila obaveštavamo klijenta/dužnika o dugovanju, upoznajemo ga sa rokovima plaćanja i procedurama, kao i posledicama daljeg odlaganja plaćanja. klijentima/dužnicima je struktuirana, vodi se po unapred utvrđenim scenarijima koji su sastavljeni u zavisnosti od delatnosti klijenta/dužnika, prirode potraživanja, kao i okolnosti nastanka potraživanja, uz primenu najviših profesionalnih i etičkih standarda komunikacije i, naravno, po usaglašenoj strategiji. U svom radu nikada ne pribegavamo postupcima poput prekomernog pozivanja telefonom, traženja klijenata/dužnika preko komšija ili članova rodbine, ili sličnim poslovno i društveno neprihvatljivim postupcima.

03. Pre-legal naplata – slanje opomena

Opomena pred utuženje je poslednji korak pred ulazak u prinudnu naplatu potraživanja pravnim putem i iskustvo govori da je ovaj korak veoma bitan i efikasan kao sredstvo uticaja na klijenta/dužnika, a da pri tome ne narušava obavezno i buduće odnose sa predmetnim klijentom/dužnikom.

katerina-kerdi-HZYSc-vMoHI-unsplash-min

04. Naplata sudskim putem

U slučaju kada prethodne faze naplate ne rezultiraju plaćanjem duga, pristupa se naplati sudskim putem kao krajnjoj fazi. Kompanije često zaziru od ovog vida naplate zbog sveopšteg stanja u pravosuđu, komplikovanih procedura i visokih troškova. Naš pravni tim je tu da vas podrži u prevazilaženju ovih izazova i,  u saradnji sa renomiranim advokatskim kancelarijama i Javnim izvršiteljima, obezbeđuje naplatu u najkraćem mogućem roku, gde god za to ima zakonskog osnova. Troškove sudskog procesa snosi tužena strana, tako da klijent ostvaruje punu naplatu potraživanja, umanjenu samo za naknadu usluge naplate. Strategija je, naravno, da se naplata sudskim putem izbegne kad god je to moguće, u cilju zadržavanja dobre poslovne komunikacije između predmetnog klijenta i dužnika i minimizovanja troškova postupka. Izbegavamo proces prinudne naplate i možemo sa ponosom da kažemo da je ona prisutna u izuzetno malom procentu (ispod 1%).

sijalica

05. Preduzimanje zakonskih radnji prema dužnicima u stečaju

Raspolažemo efikasnim mehanizmom zastupanja pravnih interesa poverilaca u slučaju pokretanja stečajnog postupka nad dužnikom. Naš pravni tim poseduje dugogodišnje iskustvo u svim fazama stečajnog postupka, što obuhvata prijavljivanje potraživanja, komunikaciju sa stečajnim upravnicima, učestvovanje u radu organa stečaja, praćenje prodaja imovine stečajnog dužnika i ostvarivanje naplate potraživanja. 

Posedujemo veliko iskustvo u razvijanju efikasnih strategija za rešavanje veoma složenih pitanja i postupaka, kako na domaćem tako i na regionalnom nivou. Istovremeno pružamo asistenciju u postupcima restrukturiranja i reorganizacije u kojima nastojimo da nađemo balans i postignemo optimizaciju stanja u kome se našla kompanija i potencijala iste, što postižemo kroz saradnju našeg pravnog tima i stručnjaka iz oblasti ekonomije i finansija, kao i renomiranih advokatskih kancelarija.

Lideri u regionu

ODMC posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu - Srbiji.

Created by Offmars ©

Go To Top